Управління територією ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченка (м. Київ)

О. В. Кондратюк

Динаміка змін конфігурації ботанічного саду достатньо висока, що визвано необхідністю коректування ділянок саду, зміною або підсадкою інших видів рослин, сезонними змінами і іншими причинами. В той же час, рішення традиційними способами задач, пов’язаних з оперативним корегуванням ділянок саду, аналізом їх ефективності, контрольними змінами параметрів висадок рослин, графічним представленням поточного стану бот. саду в цілому, з формуванням відомостей окремих видів рослин є дуже працемісткими процесами.

Застосування ГІС та серверних технологій дозволяє різко збільшити оперативність прийняття управлінських рішень, спрямованих на удосконалення функціонування ботанічного саду, і якість роботи із просторово - розподільною інформацією в порівнянні із традиційними "паперовими" методами. Основою таких рішень може бути база геопросторових даних (БГД) на його територію з включенням тематичних відомостей про флору та іншу інфраструктуру.

При розроблені структури інформаційно-пошукової ГІС ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна треба пам’ятати, що вона орієнтована на вилучення підмножини зберігаємих даних, які задовольняють деякому пошуковому критерію. Причому користувача цікавлять не стільки результати обробки цих даних, скільки сама вилучена інформація.

Створення бази геопросторових даних ботанічного саду складається з таких етапів:

  • опис предметної області;
  • опис технологічної схеми проектування БГД;
  • створення моделі геопросторових даних території;
  • реалізація БГД території.

Структура бази даних території ботанічного саду.

Найважливішим інформаційним ресурсом і цінним інформаційним продуктом є бази даних (БД). Вони являють собою особливий вид інформаційного товару. З одного боку, БД можуть розглядатися як кінцевий інформаційний продукт для локального використання, з іншого боку - як основа для надання різноманітних інформаційних послуг в інтерактивному режимі.

База даних, БД (data base, database, DB) – сукупність даних, організованих за певними правилами, що встановлює загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання даними. Зберігання даних у БД забезпечує централізоване керування, дотримання стандартів, безпеку і цілісність даних, скорочує надмірність і усуває суперечливість даних. БД не залежить від прикладних програм. Створення БД і звертання до неї (по запитах) здійснюються за допомогою системи керування базами даних (СКБД).

Отже, база даних – це пойменована збережена у вигляді записів у довгостроковій пам'яті сукупність структурованих даних про предметну область.


Модель бази геопросторових даних створена на основі таких матеріалів: план-схема М 1:250 території ботанічного саду; електронна растрова карта саду М 1:2000; інвентаризаційні каталоги деревних рослин саду 1998 р. та книжка „Деревні рослини ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

До атрибутів реляційної таблиці “Деревні рослини” включено 2 відділи, 114 родів і 980 колекційних одиниць. За допомогою цієї таблиці отримуємо опис репродуктивної здатності рослин, їх біоморфи, ступеня зимостійкості, який визначався за шкалою С.Я. Соколова, а також способів захисту рослин на зиму.


Концептуальна модель бази даних території ботанічного саду.

Концептуальне моделювання – одна з найважливіших складових сучасної методології розробки інформаційних систем. КМ визначається як ”формальне подання проблемної сфери на поняттєвому рівні”. При концептуальному моделюванні ігноруються технологічні деталі реалізації систем з метою дослідження об’єктів проблемної сфери, їх властивостей та взаємодії на більш високому рівні абстрагування (концептів – понять і термінів). Фактично мова йде про формування бази знань певної предметної сфери. Від повноти та якості концептуальної моделі значною мірою залежить увесь життєвий цикл інформаційної системи, включаючи ефективність її супроводження та розвитку на етапі експлуатації. Концептуальна модель містить метазнання, метадані та знання про систему, вона відіграє роль своєрідного містка між майбутніми користувачами і розробниками системи. КМ не є самоціллю, вона створюється як основа цілісного та узгодженого проектування усіх інших компонентів системи.

До основних складових змісту концептуальної моделі належать:

  • описи класів (типів) сутностей проблемної сфери;
  • описи понять, які найменше піддаються змінам;
  • внесення правил або обмежень, які мають широкий вплив на поведінку проблемної сфери.

Практична реалізація сучасних методів концептуального моделювання геопросторових даних – є застосування, наприклад, нотації UML. Поява на ринку повноцінних ГІС-орієнтованих CASE – засобів, дозволяє візуально конструювати UML-схеми геопросторових даних, створювати специфікації та документувати артефакти предметної сфери на рівні концептуальних моделей класів об’єктів, відношень між ними, їх властивостей та методів поведінки. За створеними концептуальними моделями автоматично генеруються класифікатори понять, структура бази даних, специфікації програмних компонентів та макети форм діалогового інтерфейсу користувача.

 Задать вопрос

Мы всегда рады ответить на любые интересующие Вас вопросы, для того что бы задать вопрос просто перейдите по ссылке Подробнее...

Cтатьи и информация

favorite_design

Статьи, работы и публикации наших пользователей. Подробнее...

Про Pixel Solutions

Основной сферой деятельности компании с момента создания по настоящее время является организация и участие в реализации проектов в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и в смежных областях космической науки и техники. Подробнее...